පොදු විෂය කරුණු | Common

Admin
සිංහල මාධ්‍යය
Free
  • 0 student
  • 8 lessons
  • 0 quizzes
  • 52 week duration

ගුණකිරීම – වේගයෙන් සහ පහසුවෙන්

ගුණකිරීම – වේගයෙන් සහ පහසුවෙන්
විනාඩි 2 න් 10 වරක් දක්වා ගුණකිරීම ඉගෙන ගමු.


Mental Math tricks – Multiplication 01 | Fast Math

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *