පොදු විෂය කරුණු | Common

Admin
සිංහල මාධ්‍යය
Free
  • 0 student
  • 8 lessons
  • 0 quizzes
  • 52 week duration

තත්පර 03 න් ගුණ කරමු

තත්පර 03 න් ගුණ කරමු (20 ට අඩු සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම)


ඕනෑම සංඛ්‍යා දෙකක් තත්පර 03 න් ගුණ කරමු (20 සිට 99 තෙක් සංඛ්‍යා ගුණ කිරීම)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *