පොදු විෂය කරුණු | Common

Admin
සිංහල මාධ්‍යය
Free
  • 0 student
  • 8 lessons
  • 0 quizzes
  • 52 week duration

ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව මුල සිට සිංහලෙන්

practical electronic programme 1(sinhala)


Practical Electronic Programme 2 Sinhala


practical electronic programme 3 sinhala


Practical Electronic Programme 4 Sinhala


Practical Electronic Programme 5 Sinhala


Practical Electronic Programme 6 sinhala


practical electronic programme 7 (sinhala)


Practical Electronic Programme 8 Sinhala


Practical Electronic Programme 9 Sinhala


Practical Electronic Programme 10 Sinhala


Practical Electronic Programme 11 Sinhala


Practical Electronic Programme 12 Sinhala


Practical Electronic Programme 13 Sinhala


Practical Electronic Programme 14 Sinhala


Practical Electronic programme 15 sinhala


Practical Electronic Programme 16 Sinhala


Practical electronic Programme 17 Sinhala


Practical Electronic Programme 18 Sinhala


Practical Electronic Programme 19 Sinhala


Practical Electronic Programme 20 Sinhala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *