ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත් සහ වෙනත් පාසල් වල 2020 පළමු වාර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ නිවාඩු කාලීන විශේෂ පැවරුම් රැසක් දැන් eLibrary වෙතින් ලබාගත හැක.

Google Classroom - මාර්ගගත පන්ති කළමනාකරණය සඳහා උපදෙස් මාලාවක් සිංහලෙන් TECH SUPPORT සහ eLibrary අංශ යටතේ ඇතුලත් කර ඇත.